பதிவிறக்க Tamil

லிச்சுவான் ஏ6 சர்வோ இயக்கி கையேடு(எஸ்)
லிச்சுவான் ஏ6 சர்வோ இயக்கி கையேடு(எஸ்)பதிவிறக்க Tamil
lichuan a4 servo இயக்கி கையேடு (முழு பதிப்பு)2020.03
lichuan a4 servo இயக்கி கையேடு (முழு பதிப்பு)2020.03பதிவிறக்க Tamil
ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர் LCDA630 கையேட்டை நிறுவவும்
ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர் LCDA630 கையேட்டை நிறுவவும்பதிவிறக்க Tamil
AC சர்வோ மோட்டார் A5 இயக்கி கையேடு
AC சர்வோ மோட்டார் A5 இயக்கி கையேடுபதிவிறக்க Tamil
8.DS_R DC சர்வோ மோட்டார் டிரைவர் RS485
8.DS_R DC சர்வோ மோட்டார் டிரைவர் RS485பதிவிறக்க Tamil
7.DS_P DC சர்வோ மோட்டார் இயக்கி பல்ஸ் கட்டுப்பாடு
7.DS_P DC சர்வோ மோட்டார் இயக்கி பல்ஸ் கட்டுப்பாடுபதிவிறக்க Tamil